วิธีการตรวจสอบสถานะของ Server แบบง่ายๆ ด้วยการใช้คำสั่ง Ping

(เว็บของฉันอยู่ Server# ไหน?, ทำไม่ฉันจึงเข้าเว็บไซต์ของฉันไม่ได้, ทำไม่เข้าหน้าเว็บเบสเมล์ไม่ได้, ทำไมเข้าหน้า Web Control Panel ไม่ได้, ทำไม่...)

1. คลิกที่ปุ่ม Start --> Run

2. จะพบกับหน้าต่าง Run ให้ท่านพิพม์คำสั่ง CMD ในช่อง Open จากนั้นกดปุ่ม OK

3. จะพบกับหน้าต่าง DOS Mode ให้ท่านพิมพ์คำสั่งดังนี้ C:\> Ping www.yourdomain.com

4.จากตัวอย่างในภาพข้างต้นแสดงว่าเว็บไซต์ www.siamwebhost.com Host อยู่บน หมายเลข IP: 203.146.252.208 และมีการ Reply กลับมาแสดงว่า Server ไม่ได้ Down
208 คือรหัส 3 ตัวสุดท้ายของหมายเลข IP สามารถนำไปตรวจสอบสถานะได้ที่หน้าแรกของ Siamwebhost.Com

5. ในกรณีที่ท่านใช้คำสั่ง Ping แล้วได้ Reply กลับมา แต่ไม่สามารถเข้าเว็บผ่านทาง http://www.yourdomain.com ให้ทดสอบโดยการเข้าหน้าเว็บผ่านทางหมายเลข IP ตัวอย่างเช่น http://203.146.252.208/yordomain.com (อย่าลืมเปลี่ยนหมายเลข IP เป็นหมายเลข ตามที่ท่าน Ping ได้จากข้อ 3) หากยังคงไม่สามารถเข้าเว็บได้อีกแสดงว่า Service บางตัวตัว Down เนื่องจากมีปัญหาทางเทคนิค (Technical Problem) หรือ อยู่ระหว่างการซ่อมบำรุงระบบ (System Maintainance)

6. ในกรณีที่ใช้คำสั่ง Ping แล้วพบข้อความ Ping request could not find host.. ดังภาพข้างต้น แสดงว่า Domain Name Server (DNS) มีปัญหา หรือ ตั้งค่า DNS ของโดเมนเนมไว้ไม่ถูกต้อง ให้เข้าไปตรวจสอบที่  Whois  ดูว่าโดเมนเนมชื่อนี้ ตั้งค่า DNS ให้ชี้ไปที่ไหน จากนั้นให้ทำการแก้ไข DNS ของโดเมนเนมให้ถูกต้อง จากภาพตัวอย่างเป็นโดเมนเนม *.th ต้องเข้าไปตรวจสอบที่เว็บไซต์ของ  THNIC  ไม่สามารถตรวจสอบที่ Whois ได้นะคะ

7. หากใช้คำสั่ง Ping แล้วพบข้อความ Request timed out. ดังภาพข้างต้น อาจเป็นไปได้ 2 กรณีคือ

  • กรณีที่หนึ่ง Server Down เนื่องจากมีปัญหาทางเทคนิค (Technical Problem) หรือ อยู่ระหว่างการซ่อมบำรุงระบบ (System Maintainance)


  • กรณีที่สอง Domain Name Server ของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตที่ท่านกำลังใช้งานอยู่ในขณะนั้น มีปัญหาทางเทคนิคบางประการ ให้ทดสอบการ Ping อีกครั้งผ่านทางแบบฟอร์มในหน้า Network-Tools ของสยามเว็บโฮสดอทคอม ซึ่งจะทำการ Ping มาจากเว็บไซต์ของต่างประเทศ แทน

Siamwebhost.Com สงวนสิทธิ์ในการนำไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร