การติดตั้งระบบเว็บไซต์สำเร็จรูป Xoops

ขั้นตอนการเตรียมการ คำแนะนำก่อนทำการติดตั้งบน Server ระบบ
 1. ให้ท่านทำการ Upload ไฟล์ และ Folder ทั้งหมดที่อยู่ใน c:\xoops ขึ้นไปไว้บน Server ใน Folder /www (ห้าม Upload Folder c:\xoops ขึ้นไปทั้ง Folder)
  กรณีที่ท่านดาวน์โหลดไฟล์จากเว็บไซต์ของผู้พัฒนา เมื่อแตกไฟล์ zip ออกแล้ว ให้ทำการ Upload ไฟล์ และ Folder ทั้งหมดที่อยู่ใน Folder \html ขึ้นไปไว้บน Server
 2. เข้าไปที่เว็บไซต์ Control Panel http://admin.yourdomain.com
 3. ทำการกำหนด Folder Permission โดยกำหนดให้ทุก Folder เป็น Read/Write/Modify
 4. ทำการสร้างฐานข้อมูล โดยคลิกที่ Add MySQL จากนั้นตั้งชื่อฐานข้อมูล และ รหัสผ่านตามต้องการ

คำแนะนำก่อนทำการติดตั้ง บน Server ระบบ
 1. ให้ท่านทำการ Upload ไฟล์ และ Folder ทั้งหมดที่อยู่ใน c:\xoops ขึ้นไปไว้บน Server ใน Folder /httpdocs (ห้าม Upload Folder c:\xoops ขึ้นไปทั้ง Folder)
  กรณีที่ท่านดาวน์โหลดไฟล์จากเว็บไซต์ของผู้พัฒนา เมื่อแตกไฟล์ zip ออกแล้ว ให้ทำการ Upload ไฟล์ และ Folder ทั้งหมดที่อยู่ใน Folder \html ขึ้นไปไว้บน Server
 2. ทำการ CHMOD ไฟล์ และ Folder ตามที่ผู้พัฒนากำหนด
 3. เข้าไปที่เว็บไซต์ Control Panel https://www.yourdomain.com:8443
 4. ทำการสร้างฐานข้อมูล MySQL ตั้งชื่อฐานข้อมูล เพิ่ม User และกำหนดรหัสผ่าน ตามต้องการ


ขั้นตอนการติดตั้ง (Installation)
 1. ทำการติดตั้ง (Install) ระบบ โดยเข้าไปที่ http://www.yourdomain.com/
 2. ในช่อง ภาษา ให้เลือกเป็น english (ตัวติดตั้งไม่มีภาษาให้เลือก) ให้คลิก "Next"
 3. ตัวติดตั้งจะแสดงหน้ารายละเอียดพร้อมคำแนะนำในการติดตั้ง ให้คลิก "Next"
 4. ตัวติดตั้งจะตรวจสอบ Permission ของ ไฟล์ และ Folder หากไม่พบข้อผิดพลาดจะแสดงข้อความ "No errors detected." ให้คลิก "Next"
 5. ในช่อง Database ให้เลือกเป็น mysql
 6. ในช่อง Database Hostname ให้ใส่เป็น localhost
 7. ในช่อง Database Username ให้ใส่ชื่อผู้ใช้งานฐานข้อมูล
 8. ในช่อง Database Password ให้ใส่รหัสผ่านของฐานข้อมูล
 9. ในช่อง Database Name ให้ใส่ชื่อฐานข้อมูล
 10. ในช่อง Table Prefix (ชื่อนำหน้าตาราง) ให้ใช้ค่า Default คือ xoops
 11. ในช่อง Use persistent connection ให้ใช้ค่า Default คือ No
 12. ในช่อง Xoops Physical Path ให้ใช้ค่า Default ที่ตัวติดตั้งหาให้
  ระบบ Windows Server จะเป็น d:/ip1/yourdomain.com/www และ ระบบ FreeBSD Server จะเป็น /usr/local/psa/home/vhosts/yourdomain.com/httpdocs
 13. ในช่อง Xoops Virtual Path ให้ใช้ค่า Default ที่ตัวติดตั้งหาให้ เช่น http://www.yourdomain.com
 14. คลิก "Next"
 15. ตัวติดตั้งจะแสดงรายละเอียดต่างๆ ที่ท่านได้กรอกไว้ ให้ตรวจสอบอีกครั้ง หากข้อมูลถูกต้อง ให้คลิก "Next"
 16. ตัวติดตั้งจะทำการสร้างตารางที่ต้องใช้ พร้อมกับแสดงรายละเอียดให้ทราบ หากไม่มีข้อผิดพลาด ให้คลิก "Next"
 17. ตัวติดตั้งจะแสดง Physical Path และ Virturl Path อีกครั้ง หากไม่มีข้อผิดพลาด ให้คลิก "Next"
 18. ตัวติดตั้งจะให้ท่านยืนยัน ชื่อฐานข้อมูล, ชื่อผู้ใช้งานฐานข้อมูล, รหัสผ่านฐานข้อมูล และชื่อนำหน้าตาราง อีกครั้ง หากไม่มีข้อผิดพลาด ให้คลิก "Next"
 19. ตัวติดตั้งจะรายงานการติดต่อฐานข้อมูล ให้ท่านทราบ หากไม่มีข้อผิดพลาด ให้คลิก "Next"
 20. ตัวติดตั้งจะให้ท่านกำหนดกลุ่มของผู้ใช้งาน ซึ่งมี 3 กลุ่มคือ Webmaster (ผู้ดูแลระบบ), Registered Users (สมาชิกที่ลงทะเบียนใช้งาน) และ Anonymous Users (ผู้ใช้งานที่ไม่ได้ลงทะเบียน) จากนั้นให้คลิก "Next"
 21. ตัวติดตั้งจะทำการ Update ตารางของฐานข้อมูลอีกครั้ง พร้อมกับรายงานให้ท่านทราบ หากไม่มีข้อผิดพลาด ให้คลิก "Next"
 22. ตัวติดตั้งจะให้ท่านกำหนด Admin Name (ชื่อผู้ดูแลระบบ), Admin Email (อีเมล์ของผู้ดูแลระบบ), Admin Password (รหัสผ่านของผู้ดูแลระบบ) พร้อมกับยืนยันรหัสผ่านอีกครั้ง
 23. เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้คลิก "Next" เป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอนการติดตั้งระบบเว็บไซต์สำเร็จรูป Xoops
 24. การใช้งานครั้งแรก ให้เข้าไปที่ http://www.yourdomain.com ท่านจะพบกับข้อความเตือนดังนี้
 25. ให้ท่านทำการ FTP เข้าไป Delete Folder ชื่อ install ออกจาก Server เพื่อความปลอดภัย พร้อมกับต้องกำหนด Permission ของไฟล์ ชื่อ mainfile.php ให้เป็น 444 (FreeBSD)
  สำหรับระบบ Windows จะไม่สามารถกำหนด Permission เป็นรายไฟล์ ได้ (หากต้องการกรุณาแจ้ง Admin ผู้ดูแล Server จัดการให้)


 26. สำหรับรายละเอียดการใช้งาน และการติดตั้งระบบภาษาไทย กรุณาเข้าไปดูได้ที่ http://www.siamxoops.net นะคะ

Siamwebhost.Com สงวนสิทธิ์ในการนำไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร