You have accepted this quote.

ใบเสนอราคา

Quotation

From:

130 หมู่บ้านไพลินปาร์ค ซ.รัตนาธิเบศร์ 28
ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105559159858
เบอร์โทร 02 105 4283 แฟกซ์. 02 004 8294

เลขที่
SWQ-00106
วันที่
10/08/2018
To:
วสันต์ ยอแซฟ
โรงพยาบาลสวนผึ้ง

152 ม.5 ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 70180

0876746631

รายการ จำนวน ราคารวม
Plan 1 Cloud Linux Hosting 10 GB
3.00 400.00 บาท1,200.00 บาท
รวมเงิน 1,200.00 บาท
Vat 7 % 84.00 บาท
รวมทั้งสิ้น 1,284.00 บาท

Add a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *