Office : 02 105 4281              line id : @siamhost              Fax : 02 004 8294              support@siamwebhost.com              ติดต่อเรา

วิธีการชำระเงิน (รองรับการแสดงผลผ่าน Mobile)
1. ค้นหาชื่อโดเมนของท่าน โดยป้อนที่ช่องชื่อโดเมนโดยไม่ต้องป้อน www หากชื่อโดเมนถูกต้อง ระบบจะแสดงเลขที่ใบ Invoice ให้อัตโนมัติ จากนั้น Click ที่ใบสั่งซื้อที่ต้องการระบบจะแสดงรายละเอียดใบสั่งซื้อ
2. หากต้องการชำระเงิน กด Pay Now เพื่อชำระเงิน Online ด้วยบัตรเครดิต หรือ paypal account

หมายเหตุ หากต้องการชำระครั้งเดียว หลายรายการสามารถโอนเงินผ่าน paypal ได้ที่ paypalbill@siamwebhost.com