ใบแจ้งหนี้

From:

130 หมู่บ้านไพลินปาร์ค ซ.รัตนาธิเบศร์ 28
ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105559159858
เบอร์โทร 02 105 4283 แฟกซ์. 02 004 8294

ใบแจ้งหนี้ Number INV-0016
ใบแจ้งหนี้ Date 16/03/2018
Total Due 2,461.00 บาท
To:
นายชัยวุฒิ สุขเกษม
โรงพยาบาลค่ายภานุรังษี

โรงพยาบาลค่ายภานุรังษี 285/1 หมู่ 3 ตำบลโคกหม้อ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000

032-328163

รายการ จำนวน ราคาAdjustรวม
จดโดเมนเนม .com
1.00 300.00 บาท0.00%300.00 บาท
Plan 5 Cloud Linux Hosting 50 GB
1.00 2,000.00 บาท0.00%2,000.00 บาท
รวมเงิน 2,300.00 บาท
รวมทั้งสิ้น 2,461.00 บาท